میکروگرم بر متر مکعب -> گرم بر دسیلیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروگرم بر متر مکعب به گرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³] = 0,000 000 000 1 گرم بر دسیلیتر [g/dl]تبدیل میکروگرم بر متر مکعببه گرم بر دسیلیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر دسیلیتر [g/dl]'.

میکروگرم بر متر مکعب -> گرم بر دسیلیتر