رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروگرم بر متر مکعب به گرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³] = 0,000 000 000 1 گرم بر دسیلیتر [g/dl]


تبدیل میکروگرم بر متر مکعببه گرم بر دسیلیتر