میکروگرم بر متر مکعب -> کیلوگرم بر لیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروگرم بر متر مکعب به کیلوگرم بر لیتراستفاده شود: 1 میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³] = 0,000 000 000 001 کیلوگرم بر لیتر [kg/l]تبدیل میکروگرم بر متر مکعببه کیلوگرم بر لیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم بر لیتر [kg/l]'.