رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروهرتز به 1/ساعتاستفاده شود: 1 میکروهرتز [µHz] = 0,003 6 1/ساعت


تبدیل میکروهرتزبه 1/ساعت