رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروژول به مگاژولاستفاده شود: 1 میکروژول [µJ] = 0,000 000 000 001 مگاژول [MJ]


تبدیل میکروژولبه مگاژول