رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


1 000 000 پیکوکاتال [pkat]
1 000 نانوکاتال [nkat]
1 میکروکاتال [µkat]
0,001 میلیکاتال [mkat]
1,0×10-6 کاتال [kat]
1,0×10-6 mol/s
1,0×10-9 کیلوکاتال [kkat]
1,0×10-12 مگاکاتال [Mkat]
1,0×10-15 گیگاکاتال [Gkat]
59,999 999 88 یکای آنزیم [U]
59,999 999 88 µmol/min

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.