رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروکولن به فرانکلیناستفاده شود: 1 میکروکولن [µC] = 2 997,924 536 843 1 فرانکلین [Fr]


تبدیل میکروکولنبه فرانکلین