رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 میکرولیتر [µl]

=   7,039 015 945 570 8×10-6 گیل (بریتانیا) [gi]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکرولیتر به گیل (بریتانیا)استفاده شود.


میکرولیتر / µl   ->   گیل (بریتانیا) / gi