رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکرولیتر به جریب-پااستفاده شود: 1 میکرولیتر [µl] = 0,000 000 000 000 810 713 193 789 91 جریب-پا [ac ft]


تبدیل میکرولیتربه جریب-پا