میکرومتر جیوه -> مگاپاسکال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکرومتر جیوه به مگاپاسکالاستفاده شود: 1 میکرومتر جیوه [µmHg] = 0,000 000 133 322 4 مگاپاسکال [MPa]تبدیل میکرومتر جیوهبه مگاپاسکال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکرومتر جیوه [µmHg]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مگاپاسکال [MPa]'.

میکرومتر جیوه -> مگاپاسکال