رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکرومتر مربع به جریب (ایالات متحده)استفاده شود: 1 میکرومتر مربع [µm²] = 0,000 000 000 000 000 247 104 369 225 33 جریب (ایالات متحده) [ac]


تبدیل میکرومتر مربعبه جریب (ایالات متحده)