رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 میکرومتر مربع [µm²]

=   2,471 043 692 253 3×10-16 جریب (ایالات متحده) [ac]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکرومتر مربع به جریب (ایالات متحده)استفاده شود.


میکرومتر مربع / µm²   ->   جریب (ایالات متحده) / ac