میکرومتر مربع -> جریب (ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکرومتر مربع به جریب (ایالات متحده)استفاده شود: 1 میکرومتر مربع [µm²] = 0,000 000 000 000 000 247 104 369 225 33 جریب (ایالات متحده) [ac]تبدیل میکرومتر مربعبه جریب (ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مساحت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکرومتر مربع [µm²]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'جریب (ایالات متحده) [ac]'.