رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکرومول به مولاستفاده شود: 1 میکرومول [µmol] = 0,000 001 مول [mol]


تبدیل میکرومولبه مول