میکرومول -> مول

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکرومول به مولاستفاده شود: 1 میکرومول [µmol] = 0,000 001 مول [mol]تبدیل میکرومولبه مول:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مقدار ماده'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکرومول [µmol]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مول [mol]'.