رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکرومول درهر لیتر به میکرومولیاستفاده شود: 1 میکرومول درهر لیتر [µmol/l] = 1 میکرومولی [µM]تبدیل میکرومول درهر لیتربه میکرومولی:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'غلظت مولار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکرومول درهر لیتر [µmol/l]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکرومولی [µM]'.

تبدیل میکرومول درهر لیتربه میکرومولی