رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکرومول درهر لیتر به میکرومولیاستفاده شود: 1 میکرومول درهر لیتر [µmol/l] = 1 میکرومولی [µM]


تبدیل میکرومول درهر لیتربه میکرومولی