رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکرومول درهر متر مکعب به میکرومول درهر لیتراستفاده شود: 1 میکرومول درهر متر مکعب [µmol/m³] = 0,001 میکرومول درهر لیتر [µmol/l]


تبدیل میکرومول درهر متر مکعببه میکرومول درهر لیتر