میکروپاسکال -> سانتیمتر آب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروپاسکال به سانتیمتر آباستفاده شود: 1 میکروپاسکال [µPa] = 0,000 000 010 197 442 889 221 سانتیمتر آب [cmH2O]تبدیل میکروپاسکالبه سانتیمتر آب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکروپاسکال [µPa]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیمتر آب [cmH2O]'.