رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروپاسکال به سانتیمتر آباستفاده شود: 1 میکروپاسکال [µPa] = 0,000 000 010 197 442 889 221 سانتیمتر آب [cmH2O]


تبدیل میکروپاسکالبه سانتیمتر آب