میکروسیورت بر سال -> گری بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروسیورت بر سال به گری بر ثانیهاستفاده شود: 1 میکروسیورت بر سال [µSv/y] = 0,000 000 000 000 031 688 087 814 029 گری بر ثانیه [Gy/s]تبدیل میکروسیورت بر سالبه گری بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'میزان تشعشع'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکروسیورت بر سال [µSv/y]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گری بر ثانیه [Gy/s]'.