رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 میکروسیورت بر سال [µSv/y]

=   3,168 808 781 402 9×10-14 گری بر ثانیه [Gy/s]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروسیورت بر سال به گری بر ثانیهاستفاده شود.


میکروسیورت بر سال / µSv/y   ->   گری بر ثانیه / Gy/s