میکروسیورت بر سال -> رم بر ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروسیورت بر سال به رم بر ساعتاستفاده شود: 1 میکروسیورت بر سال [µSv/y] = 0,000 000 011 407 711 613 05 رم بر ساعت [rem/h]تبدیل میکروسیورت بر سالبه رم بر ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'میزان تشعشع'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکروسیورت بر سال [µSv/y]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'رم بر ساعت [rem/h]'.