میکروسیورت بر سال -> رم بر سال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروسیورت بر سال به رم بر سالاستفاده شود: 1 میکروسیورت بر سال [µSv/y] = 0,000 1 رم بر سال [rem/y]تبدیل میکروسیورت بر سالبه رم بر سال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'میزان تشعشع'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکروسیورت بر سال [µSv/y]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'رم بر سال [rem/y]'.