رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروثانیه به سودبرگاستفاده شود: 1 میکروثانیه [µs] = 10 000 000 سودبرگ [S]


تبدیل میکروثانیهبه سودبرگ