رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروزیمنس به گیگازیمنساستفاده شود: 1 میکروزیمنس [µS] = 0,000 000 000 000 001 گیگازیمنس [GS]


تبدیل میکروزیمنسبه گیگازیمنس