میکروزیمنس -> گیگازیمنس

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروزیمنس به گیگازیمنساستفاده شود: 1 میکروزیمنس [µS] = 0,000 000 000 000 001 گیگازیمنس [GS]تبدیل میکروزیمنسبه گیگازیمنس:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'رسانایی الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکروزیمنس [µS]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گیگازیمنس [GS]'.