میلیبار -> کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیبار به کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربعاستفاده شود: 1 میلیبار [mBar] = 0,101 971 621 297 79 کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²]تبدیل میلیباربه کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میلیبار [mBar]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²]'.