رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیبارن به میکرومتر مربعاستفاده شود: 1 میلیبارن [mb] = 0,000 000 000 000 000 000 1 میکرومتر مربع [µm²]


تبدیل میلیبارنبه میکرومتر مربع