رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیگاوس به کیلوتسلااستفاده شود: 1 میلیگاوس [mG] = 0,000 000 000 1 کیلوتسلا [kT]


تبدیل میلیگاوسبه کیلوتسلا