رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیگرم بر لیتر به اونس بر پا مکعباستفاده شود: 1 میلیگرم بر لیتر [mg/l] = 0,000 998 847 369 091 12 اونس بر پا مکعب [oz/ft³]


تبدیل میلیگرم بر لیتربه اونس بر پا مکعب