رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیگرم بر لیتر به گرم بر لیتراستفاده شود: 1 میلیگرم بر لیتر [mg/l] = 0,001 گرم بر لیتر [g/l]


تبدیل میلیگرم بر لیتربه گرم بر لیتر