رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 میلیگرم بر لیتر [mg/l]

=   0,001 گرم بر لیتر [g/l]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیگرم بر لیتر به گرم بر لیتراستفاده شود.


میلیگرم بر لیتر / mg/l   ->   گرم بر لیتر / g/l