میلیهنری -> هنری

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیهنری به هنریاستفاده شود: 1 میلیهنری [mH] = 0,001 هنری [H]تبدیل میلیهنریبه هنری:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'القاوری'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میلیهنری [mH]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'هنری [H]'.