رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیهنری به هنریاستفاده شود: 1 میلیهنری [mH] = 0,001 هنری [H]


تبدیل میلیهنریبه هنری