رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیژول به آتوژولاستفاده شود: 1 میلیژول [mJ] = 1 000 000 000 000 000 آتوژول [aJ]


تبدیل میلیژولبه آتوژول