میلیژول -> لیتر-اتمسفر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیژول به لیتر-اتمسفراستفاده شود: 1 میلیژول [mJ] = 0,000 009 869 232 667 160 1 لیتر-اتمسفر [lATM]تبدیل میلیژولبه لیتر-اتمسفر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میلیژول [mJ]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'لیتر-اتمسفر [lATM]'.