رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیژول به لیتر-اتمسفراستفاده شود: 1 میلیژول [mJ] = 0,000 009 869 232 667 160 1 لیتر-اتمسفر [lATM]


تبدیل میلیژولبه لیتر-اتمسفر