رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 میلیژول [mJ]

=   9,869 232 667 160 1×10-6 لیتر-اتمسفر [lATM]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیژول به لیتر-اتمسفراستفاده شود.


میلیژول / mJ   ->   لیتر-اتمسفر / lATM