رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیمتر آب به مگاپاسکالاستفاده شود: 1 میلیمتر آب [mmH2O] = 0,000 009 806 38 مگاپاسکال [MPa]


تبدیل میلیمتر آببه مگاپاسکال