میلیمتر آب -> پاوند بر پا مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیمتر آب به پاوند بر پا مربعاستفاده شود: 1 میلیمتر آب [mmH2O] = 0,204 810 500 193 61 پاوند بر پا مربع [psf]تبدیل میلیمتر آببه پاوند بر پا مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میلیمتر آب [mmH2O]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پاوند بر پا مربع [psf]'.