رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلی‌متر به مایل دریاییاستفاده شود: 1 میلی‌متر [mm] = 0,000 000 539 956 803 455 72 مایل دریایی


تبدیل میلی‌متربه مایل دریایی