میلیمتر بر ثانیه مربع -> پا بر دقیقه بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیمتر بر ثانیه مربع به پا بر دقیقه بر ثانیهاستفاده شود: 1 میلیمتر بر ثانیه مربع [mm/s²] = 0,196 850 393 700 79 پا بر دقیقه بر ثانیه [fpm/s]تبدیل میلیمتر بر ثانیه مربعبه پا بر دقیقه بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شتاب'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میلیمتر بر ثانیه مربع [mm/s²]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پا بر دقیقه بر ثانیه [fpm/s]'.