میلی‌متر جیوه -> اینچ جیوه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلی‌متر جیوه به اینچ جیوهاستفاده شود: 1 میلی‌متر جیوه [mmHg] = 0,039 370 078 275 118 اینچ جیوه [inHg]تبدیل میلی‌متر جیوهبه اینچ جیوه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میلی‌متر جیوه [mmHg]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ جیوه [inHg]'.

میلی‌متر جیوه -> اینچ جیوه