رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 میلی‌متر جیوه [mmHg]

=   0,133 322 4 کیلوپاسکال [kPa]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلی‌متر جیوه به کیلوپاسکالاستفاده شود.


میلی‌متر جیوه / mmHg   ->   کیلوپاسکال / kPa