رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلی‌متر جیوه به کیلوپاسکالاستفاده شود: 1 میلی‌متر جیوه [mmHg] = 0,133 322 4 کیلوپاسکال [kPa]


تبدیل میلی‌متر جیوهبه کیلوپاسکال