میلی‌متر جیوه -> کیلوپاسکال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلی‌متر جیوه به کیلوپاسکالاستفاده شود: 1 میلی‌متر جیوه [mmHg] = 0,133 322 4 کیلوپاسکال [kPa]تبدیل میلی‌متر جیوهبه کیلوپاسکال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میلی‌متر جیوه [mmHg]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوپاسکال [kPa]'.