رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلی‌متر مربع به نانوبارناستفاده شود: 1 میلی‌متر مربع [mm²] = 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 نانوبارن [nb]


تبدیل میلی‌متر مربعبه نانوبارن