رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیمول درهر متر مکعب به نانومول درهر لیتراستفاده شود: 1 میلیمول درهر متر مکعب [mmol/m³] = 1 000 نانومول درهر لیتر [nmol/l]


تبدیل میلیمول درهر متر مکعببه نانومول درهر لیتر