رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلینیوتون-متر به J/radاستفاده شود: 1 میلینیوتون-متر [mNm] = 0,001 J/rad


تبدیل میلینیوتون-متربه J/rad