رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 میلیپاسکال [mPa]

=   1,019 716 212 977 9×10-8 کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع [kgf/cm²]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیپاسکال به کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربعاستفاده شود.


میلیپاسکال / mPa   ->   کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع / kgf/cm²