میلیپاسکال -> کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیپاسکال به کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربعاستفاده شود: 1 میلیپاسکال [mPa] = 0,000 000 010 197 162 129 779 کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع [kgf/cm²]تبدیل میلیپاسکالبه کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میلیپاسکال [mPa]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع [kgf/cm²]'.