رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیپاسکال به کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربعاستفاده شود: 1 میلیپاسکال [mPa] = 0,000 000 010 197 162 129 779 کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع [kgf/cm²]


تبدیل میلیپاسکالبه کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع