میلیسیورت بر ساعت -> سیورت بر سال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیسیورت بر ساعت به سیورت بر سالاستفاده شود: 1 میلیسیورت بر ساعت [mSv/h] = 8,766 سیورت بر سال [Sv/y]تبدیل میلیسیورت بر ساعتبه سیورت بر سال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'میزان تشعشع'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میلیسیورت بر ساعت [mSv/h]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'سیورت بر سال [Sv/y]'.