رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیوات به cal/minاستفاده شود: 1 میلیوات [mW] = 0,014 330 753 797 65 cal/min


تبدیل میلیواتبه cal/min