میلیوات -> پا-پوند-نیرو در دقیقه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیوات به پا-پوند-نیرو در دقیقهاستفاده شود: 1 میلیوات [mW] = 0,044 253 728 956 636 پا-پوند-نیرو در دقیقه [ft-lb/min]تبدیل میلیواتبه پا-پوند-نیرو در دقیقه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'توان'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میلیوات [mW]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پا-پوند-نیرو در دقیقه [ft-lb/min]'.