رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیولت به ابولتاستفاده شود: 1 میلیولت [mV] = 100 000 ابولت [abV]


تبدیل میلیولتبه ابولت