رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میلیون BTU به پا-پوند-نیرواستفاده شود: 1 میلیون BTU [MMBtu] = 778 169 262,265 96 پا-پوند-نیرو [ftlbf]


تبدیل میلیون BTUبه پا-پوند-نیرو