رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 مینیم (ایالات متحده)

=   0,000 433 684 5 گیل (بریتانیا) [gi]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مینیم (ایالات متحده) به گیل (بریتانیا)استفاده شود.


مینیم (ایالات متحده)   ->   گیل (بریتانیا) / gi