رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مینیم (ایالات متحده) به لیتراستفاده شود: 1 مینیم (ایالات متحده) = 0,000 061 611 519 921 875 لیتر [l]


تبدیل مینیم (ایالات متحده)به لیتر