رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 مینیم (بریتانیا) [min]

=   5,919 388 020 833 3×1019 نانومتر مکعب [nm³]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مینیم (بریتانیا) به نانومتر مکعباستفاده شود.


مینیم (بریتانیا) / min   ->   نانومتر مکعب / nm³