رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مینیم (بریتانیا) به نانومتر مکعباستفاده شود: 1 مینیم (بریتانیا) [min] = 59 193 880 208 333 000 000 نانومتر مکعب [nm³]


تبدیل مینیم (بریتانیا)به نانومتر مکعب