رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 معادل یک گیگاتن نفت [Gtoe]

=   1 000 000 000 000 معادل یک کیلوگرم نفت [kgoe]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله معادل یک گیگاتن نفت به معادل یک کیلوگرم نفتاستفاده شود.


معادل یک گیگاتن نفت / Gtoe   ->   معادل یک کیلوگرم نفت / kgoe