رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله معادل یک گیگاتن نفت به معادل یک کیلوگرم نفتاستفاده شود: 1 معادل یک گیگاتن نفت [Gtoe] = 1 000 000 000 000 معادل یک کیلوگرم نفت [kgoe]


تبدیل معادل یک گیگاتن نفتبه معادل یک کیلوگرم نفت