معادل یک گیگاتن نفت -> معادل یک کیلوگرم نفت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله معادل یک گیگاتن نفت به معادل یک کیلوگرم نفتاستفاده شود: 1 معادل یک گیگاتن نفت [Gtoe] = 1 000 000 000 000 معادل یک کیلوگرم نفت [kgoe]تبدیل معادل یک گیگاتن نفتبه معادل یک کیلوگرم نفت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'معادل نفت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'معادل یک گیگاتن نفت [Gtoe]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'معادل یک کیلوگرم نفت [kgoe]'.