رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 مگاالکترون‌ولت [MeV]

=   1,518 571 103 151 9×10-19 هزار BTU [MBtu]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاالکترون‌ولت به هزار BTUاستفاده شود.


مگاالکترون‌ولت / MeV   ->   هزار BTU / MBtu