مگاالکترون‌ولت -> هزار BTU

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاالکترون‌ولت به هزار BTUاستفاده شود: 1 مگاالکترون‌ولت [MeV] = 0,000 000 000 000 000 000 151 857 110 315 19 هزار BTU [MBtu]تبدیل مگاالکترون‌ولتبه هزار BTU:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگاالکترون‌ولت [MeV]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'هزار BTU [MBtu]'.