رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاالکترون‌ولت به هزار BTUاستفاده شود: 1 مگاالکترون‌ولت [MeV] = 0,000 000 000 000 000 000 151 857 110 315 19 هزار BTU [MBtu]


تبدیل مگاالکترون‌ولتبه هزار BTU