مگاالکترون‌ولت -> نانوژول

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاالکترون‌ولت به نانوژولاستفاده شود: 1 مگاالکترون‌ولت [MeV] = 0,000 160 217 733 نانوژول [nJ]تبدیل مگاالکترون‌ولتبه نانوژول:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگاالکترون‌ولت [MeV]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'نانوژول [nJ]'.