رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاالکترون‌ولت به تراوات ساعتاستفاده شود: 1 مگاالکترون‌ولت [MeV] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 044 504 925 833 333 تراوات ساعت [TWh]


تبدیل مگاالکترون‌ولتبه تراوات ساعت