رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 مگاالکترون‌ولت [MeV]

=   4,450 492 583 333 3×10-29 تراوات ساعت [TWh]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاالکترون‌ولت به تراوات ساعتاستفاده شود.


مگاالکترون‌ولت / MeV   ->   تراوات ساعت / TWh