مگاالکترون‌ولت -> تراوات ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگاالکترون‌ولت به تراوات ساعتاستفاده شود: 1 مگاالکترون‌ولت [MeV] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 044 504 925 833 333 تراوات ساعت [TWh]تبدیل مگاالکترون‌ولتبه تراوات ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مگاالکترون‌ولت [MeV]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'تراوات ساعت [TWh]'.