رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مگابایت به گیگابیتاستفاده شود: 1 مگابایت [MB] = 0,007 812 5 گیگابیت [Gb]


تبدیل مگابایتبه گیگابیت